Školení pedagogických sborů

Školení pedagogických sborů
Školení celých pedagogických sborů je jednou z mých priorit. Výhodou tohoto typu vzdělávání je možnost využití skupinové dynamiky (školení pro sborovny je nejefektivnější, pokud se ho zúčastní všichni členové pedagogického sboru) a hlavně se informace mohou dostat i k nemotivovaným, kteří by se na seminář sami nepřihlásili. Aktuálně mám ve své nabídce 15 vzdělávacích programů, všechny jsou akreditované MŠMT (č. 17370/2015-1-530) – podrobnější informace najdete v rubrice "Vzdělávání: nabídka témat." V současné době chystám k akreditaci další témata z pedagogické praxe. 
 
Jak mé semináře probíhají?
Hlavní důraz kladu na řešení aktuálních problémů dané školy. Seminář šiji každé sborovně přímo na míru, dle požadavků a přání vedení školy (popř. školního metodika prevence, výchovného poradce, školního psychologa, apod.). V mém pojetí se rozhodně nejedná o přednášku či monolog – v průběhu semináře se snažím být s účastníky v co největším kontaktu, reaguji na jejich dotazy, průběžně je aktivizuji, protože chci, aby z daného semináře vytěžili co nejvíce. Všechny mnou sdělované informace pocházejí z českého prostředí, jsou založeny na zkušenostech z reálné praxe a nabízejí cesty řešení. Semináře nestavím na teorii, ale na konkrétních příkladech a kazuistikách a současně i na prožitku – protože nejvíce si člověk zapamatuje, pokud dostává informace spojené s emocemi. 
 
Co to znamená pro školu?
Moje semináře jsou nenáročné na realizaci – potřebuji pouze PC a dataprojektor (jako podporu mluveného slova mám prezentaci v PowerPointu), přijedu přímo k vám do školy, popř. na jiné domluvené místo a v čase,  na kterém se společně dohodneme. V případě menších pedagogických sborů je možné realizovat společný seminář pro více škol. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce... Cenu semináře domlouvám individuálně s vedením školy, protože se odvíjí od několika faktorů: od počtu účastníků, rozsahu semináře (4-8 vyučovacích hodin), počtu objednaných vzdělávacích akcí, předchozí spolupráce, vzdálenosti k místu konání, apod. Součástí mého honoráře je také příprava vzdělávacích metod, nakopírování pracovních materiálů pro účastníky, konzultace s vedením školy před seminářem, možnost následných konzultací účastníků po jeho skončení (osobně, emailem) a v neposlední řadě mé know-how.
Školení celých pedagogických sborů je jednou z mých priorit. Aktuálně mám ve své nabídce 34 vzdělávacích programů, které lze hradit i ze šablon. Všechna témata jsou akreditovaná MŠMT – jejich přehled najdete v rubrice "Nabídka seminářů - témata".
 
PROČ ZVOLIT VZDĚLÁVÁNÍ PRÁVĚ PROSTŘEDNICTVÍM MÉ AGENTURY?
 • Lektorské činnosti se věnuji více jak 18 let, své semináře nestavím na teorii, ale na konkrétních příkladech a kazuistikách. Všechny mnou sdělované informace pocházejí z českého prostředí, jsou založeny na zkušenostech z reálné praxe a nabízejí cesty řešení. Nejedná se tedy o seminář připravený pouze ze zahraničních knih, které jsou plné příkladů pro české školní prostředí velmi málo použitelné.
 • Mojí hlavní devizou jsou zkušenosti a úzké propojení s praxí - jako školní psycholožka jsem pracovala přímo v centru dění. Denně jsem řešila problémy a konflikty, které školní prostředí přináší, komunikovala se žáky, pracovala se třídami, pomáhala pedagogům v jejich nelehké práci, konzultovala s rodiči, spolupracovala s OSPOD, dětskými lékaři, Policií, apod. Na rozdíl od psychologů z poradny jsem byla přímo v epicentru dění.
 • Můj přístup nikdy není univerzální - velký důraz kladu na řešení aktuálních problémů dané školy - seminář šiji každé sborovně přímo na míru, dle požadavků a přání vedení školy a pedagogů.

JAKÉ JSOU VÝHODY VZDĚLÁVÁNÍ CELÉHO PEDAGOGICKÉHO SBORU - CO KONKRÉTNĚ VÁM NABÍZÍM?
 • Výhodou tohoto typu vzdělávání je možnost využití skupinové dynamiky k ovlivňování klimatu školy, spolupráci mezi pedagogy a účinnému řešení problémového chování. Školení celé "sborovny" umožňuje naplňovat několik cílů: působit na nemotivované, kteří by se na seminář sami nepřihlásili, podpořit motivované (dodat jim potřebnou energii a podporu) a také nasměrovat "nerozhodnuté/váhající", kteří mohou tvořit velkou část pedagogického sboru. Proto je velmi důležité, aby se semináře zúčastnili (pokud možno) všichni členové sboru.
 • Při svých seminářích aktivně pracuji se skupinovou dynamikou, díky níž se po semináři často dávají věci do pohybu - řešení problémů dostane nový rozměr, posune se směrem k cíli, apod. Ale to velmi záleží na konkrétní zakázce...
 • Prostřednictvím skupinové dynamiky lze ovlivňovat i klima školy. Vzhledem k tomu, že v prostředí školy tráví pedagogové velkou část dne, je velmi důležité, jaká atmosféra na pracovišti panuje. Celkové klima se promítá do psychické (ne)pohody pedagogů, do jejich výkonnosti, (ne)úspěšnosti, motivace, (ne)zájmu, energie či pocitu bezpečí. A především do komunikace a způsobu výuky.

JAK MÉ SEMINÁŘE PROBÍHAJÍ?
 • V mém pojetí se rozhodně nejedná o přednášku či monolog – v průběhu semináře se snažím být s účastníky v co největším kontaktu, reaguji na jejich dotazy, průběžně je aktivizuji, protože chci, aby z daného semináře vytěžili co nejvíce. Minimum teorie ilustruji mnoha konkrétními příklady a intenzívně pracuji s emocemi – protože nejvíce si člověk zapamatuje, pokud dostává informace, které jsou s nimi úzce spojené.
 • Moje semináře jsou nenáročné na realizaci – potřebuji pouze PC a dataprojektor (jako podporu mluveného slova mám prezentaci v PowerPointu) a větší prostor na psaní (flipchart či tabuli). Přijedu přímo k vám do školy, popř. na jiné domluvené místo a v čase, na kterém se společně dohodneme. V případě menších pedagogických sborů je možné realizovat společný seminář pro více škol. 
 • Pro účastníky mám připravené materiály nebo pracovní listy (záleží na tématu semináře). Na závěr obdrží každý účastník osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu (všechny vzdělávací programy jsou akreditované MŠMT a lze je hradit ze šablon).

 

JAKÁ JE CENA SEMINÁŘE?

 • Cenu semináře domlouvám individuálně s vedením školy, odvíjí se od vícero faktorů - tím hlavním je počet účastníků. Součástí mého honoráře je také příprava vzdělávacích metod, tvorba pracovních materiálů pro účastníky, osvědčení pro každého účastníka, konzultace s vedením školy před seminářem, možnost konzultací účastníků v průběhu semináře či po jeho skončení (osobně, emailem) a v neposlední řadě mé specifické know-how.
 
REFERENCE:
 • Vzhledem k počtu odlektorovaných seminářů (cca 440 za posledních 10 let) nemohu vypisovat všechny školy, uvádím  pouze ty, kam se vracím opakovaně, a které tak mají ucelenější náhled na moji práci (v závorce jsou odkazy na zprostředkovatele školení).
 • Střední školy: OA České Budějovice (ŘŠ Kubátová), SŠ Jihlava Karoliny Světlé (ZŘŠ Stará), SOŠ a SOU Komenského Písek (ZŘŠ Masojídková), SPŠ a SOU Pelhřimov (ZŘŠ Křížková), Gymn. a SOŠ Školní Plasy (ŘŠ Lorencová), Trivis Praha 8 (ZŘŠ Belmihoubová), SZdrŠ Prostějov Vápenice (ZŘŠ Dostálová)...
 • Základní školy: ZŠ Litvínov-Hamr Mládežnická (ZŘŠ Loosová), ZŠ Mšené-lázně (ŘŠ Paťuková), ZŠ Nový Jičín Tyršova (ŘŠ Trávníčková), ZŠ gen. Škarvady Ostrava (ZŘŠ Vašicová), ZŠ Říčany Bezručova (ZŘŠ Kobrová), ZŠ Šternberk Olomoucká (ZŘŠ Zlámalová), ZŠ Tábor Zborovská (ŘŠ Vašíček), ZŠ Třeboň Na Sadech (ŠMP Dušek), ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí (ZŘŠ Krupová), ZŠ M. Alše Zlín (ŘŠ Grajciarová)...

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Objednávkový formulář

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
A JAKÉ SEMINÁŘE PATŘÍ MEZI NEJŽÁDANĚJŠÍ?
 
Mezi nejčastější zakázky patří téma KOMUNIKACE - v nabídce mám čtyři semináře (všechny v rozsahu 8 vyučovacích hodin): Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků; Jak efektivně komunikovat s rodiči a motivovat je ke spolupráci se školou; Efektivní komunikace aneb jak se správně ptát anebo Motivující komunikace – (ne)bezpečná slova ve výuce.
 
Mezi žádaná témata patří i semináře, které se věnují rizikových projevům chování neboli sociálně patologickým jevům (rozsah 8 hodin): Lhaní ve škole – jak ho rozpoznat, řešit a redukovat; Práce se žáky s výchovnými problémy – vliv trestů a pochval; Problémový žák nebo problémové chování? Možnosti pedagoga a cesty k řešení; Agresivita ve škole – jak zvládat agresi u žáků a rodičů; Efektivní strategie řešení agresívního chování – výměna zkušeností mezi pedagogy; Stop šikaně – efektivní strategie prevence a řešení; Účinná prevence rizikového a závislostního chování (rozsah 8 hodin).
 
Velký zájem je také o témata tzv. psychohygienická a témata týkající se klimatu (rozsah 8 vyučovacích hodin): Efektivní prevence stresu a syndromu vyhoření; Pedagog a emoce – jak úspěšně zvládat náročné situace ve škole; Posilování psychické odolnosti v souvislosti se vzrůstajícími nároky pedagogické profese; 
 
V oblasti INKLUZE patří mezi nejžádanější (rozsah 8 vyučovacích hodin): Jak dosáhnout pozitivních vztahů v inkluzívní třídě; Jak motivovat žáky (nejen) v inkluzívní třídě; Žák s ADHD/ADD ve třídě a jak ho úspěšně zapojit do výuky; Efektivní hodnocení = základní dovednost pedagoga pro pozitivní motivování žáků; Agresivita ve škole - jak zvládat agresi u žáků a rodičů anebo nejnovější téma - Inkluze ve škole a její využití ve prospěch všech účastníků vzdělávání.
 
Častou objednávkou jsou také témata tzv. učební: Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti; Kvalitní paměť – předpoklad úspěšného učení – techniky efektivního zapamatování; Autorita pedagoga a její klíčový vliv na motivaci žáků; Efektivní hodnocení = základní dovednost pedagoga pro pozitivní motivování žáků; Hodnocení žáků a práce s chybou jako motivující prostředek k úspěšnému učení; Motivující komunikace – (ne)bezpečná slova ve výuce.
 
V oblasti OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO ROZVOJE můžete objednávat např.: Osobnostně sociální rozvoj pedagoga (8 hodin), Osobnostně sociální rozvoj pedagoga se zaměřením na posílení poradenských dovedností (8 hodin), Posilování psychické odolnosti v souvislosti se vzrůstajícími nároky pedagogické profese (8 hodin), Pedagog a emoce - jak úspěšně zvládat náročné situace ve škole (8 hodin), Osobnostní rozvoj pedagoga jako prostředek k účinnější komunikaci se žáky (8 hodin), Osobnostní rozvoj pedagoga jako prostředek k účinnější komunikaci ve škole (16 hodin), Osobnostně sociální rozvoj pedagoga jako cesta k efektivnější výuce (16 hodin), Osobnostním rozvojem k efektivnější komunikaci a spolupráci se žáky, kolegy, rodiči (24 hodin); Autorita pedagoga a její klíčový vliv na motivaci žáků.
 
 
Kompletní nabídku témat (i s číslem akreditace) najdete v rubrice "Nabídka seminářů - témata".