Školení pedagogických sborů

Školení pedagogických sborů
Školení celých pedagogických sborů je jednou z mých priorit. Výhodou tohoto typu vzdělávání je možnost využití skupinové dynamiky (školení pro sborovny je nejefektivnější, pokud se ho zúčastní všichni členové pedagogického sboru) a hlavně se informace mohou dostat i k nemotivovaným, kteří by se na seminář sami nepřihlásili. Aktuálně mám ve své nabídce 15 vzdělávacích programů, všechny jsou akreditované MŠMT (č. 17370/2015-1-530) – podrobnější informace najdete v rubrice "Vzdělávání: nabídka témat." V současné době chystám k akreditaci další témata z pedagogické praxe. 
 
Jak mé semináře probíhají?
Hlavní důraz kladu na řešení aktuálních problémů dané školy. Seminář šiji každé sborovně přímo na míru, dle požadavků a přání vedení školy (popř. školního metodika prevence, výchovného poradce, školního psychologa, apod.). V mém pojetí se rozhodně nejedná o přednášku či monolog – v průběhu semináře se snažím být s účastníky v co největším kontaktu, reaguji na jejich dotazy, průběžně je aktivizuji, protože chci, aby z daného semináře vytěžili co nejvíce. Všechny mnou sdělované informace pocházejí z českého prostředí, jsou založeny na zkušenostech z reálné praxe a nabízejí cesty řešení. Semináře nestavím na teorii, ale na konkrétních příkladech a kazuistikách a současně i na prožitku – protože nejvíce si člověk zapamatuje, pokud dostává informace spojené s emocemi. 
 
Co to znamená pro školu?
Moje semináře jsou nenáročné na realizaci – potřebuji pouze PC a dataprojektor (jako podporu mluveného slova mám prezentaci v PowerPointu), přijedu přímo k vám do školy, popř. na jiné domluvené místo a v čase,  na kterém se společně dohodneme. V případě menších pedagogických sborů je možné realizovat společný seminář pro více škol. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce... Cenu semináře domlouvám individuálně s vedením školy, protože se odvíjí od několika faktorů: od počtu účastníků, rozsahu semináře (4-8 vyučovacích hodin), počtu objednaných vzdělávacích akcí, předchozí spolupráce, vzdálenosti k místu konání, apod. Součástí mého honoráře je také příprava vzdělávacích metod, nakopírování pracovních materiálů pro účastníky, konzultace s vedením školy před seminářem, možnost následných konzultací účastníků po jeho skončení (osobně, emailem) a v neposlední řadě mé know-how.
Školení celých pedagogických sborů je jednou z mých priorit. Aktuálně mám ve své nabídce 30 vzdělávacích programů (včetně šablonových), dalších 6 čeká na schválení. Všechny jsou akreditované MŠMT – podrobnější informace o jednotlivých tématech najdete v rubrice "Vzdělávání: nabídka témat".

PROČ ZVOLIT VZDĚLÁVÁNÍ PRÁVĚ PROSTŘEDNICTVÍM MÉ AGENTURY?
 • Lektorské činnosti se věnuji více jak 17 let, své semináře nestavím na teorii, ale na konkrétních příkladech a kazuistikách. Všechny mnou sdělované informace pocházejí z českého prostředí, jsou založeny na zkušenostech z reálné praxe a nabízejí cesty řešení. Nejedná se tedy o seminář připravený pouze ze zahraničních knih, které jsou plné příkladů pro české školní prostředí velmi málo použitelné.
 • Mojí hlavní devizou jsou zkušenosti a úzké propojení s praxí - jako školní psycholožka jsem pracovala přímo v centru dění. Denně jsem řešila problémy a konflikty, které školní prostředí přináší, komunikovala se žáky, pracovala se třídami, pomáhala pedagogům v jejich nelehké práci, konzultovala s rodiči, spolupracovala s OSPOD, dětskými lékaři, Policií, apod.- Na rozdíl od psychologů z poradny jsem byla přímo v epicentru dění.
 • Můj přístup nikdy není univerzální - velký důraz kladu na řešení aktuálních problémů dané školy - seminář šiji každé sborovně přímo na míru, dle požadavků a přání vedení školy a pedagogů.

JAKÉ JSOU VÝHODY VZDĚLÁVÁNÍ CELÉHO PEDAGOGICKÉHO SBORU - CO KONKRÉTNĚ VÁM NABÍZÍM?
 • Výhodou tohoto typu vzdělávání je možnost využití skupinové dynamiky k ovlivňování klimatu školy, spolupráci mezi pedagogy a účinnému řešení problémového chování. Školení celé "sborovny" umožňuje naplňovat několik cílů: působit na nemotivované, kteří by se na seminář sami nepřihlásili, podpořit motivované (dodat jim potřebnou energii a podporu) a také nasměrovat "nerozhodnuté/váhající", kteří mohou tvořit velkou část pedagogického sboru. Proto je velmi důležité, aby se semináře zúčastnili (pokud možno) všichni členové sboru.
 • Při svých seminářích aktivně pracuji se skupinovou dynamikou, díky níž se po semináři často dávají věci do pohybu - řešení problémů dostane nový rozměr, posune se směrem k cíli, apod. Ale to velmi záleží na konkrétní zakázce...
 • Prostřednictvím skupinové dynamiky lze ovlivňovat i klima školy. Vzhledem k tomu, že v prostředí školy tráví pedagogové velkou část dne, je velmi důležité, jaká atmosféra na pracovišti panuje. Celkové klima se promítá do psychické (ne)pohody pedagogů, do jejich výkonnosti, (ne)úspěšnosti, motivace, (ne)zájmu, energie či pocitu bezpečí. A především do komunikace a způsobu výuky.

JAK MÉ SEMINÁŘE PROBÍHAJÍ?
 • V mém pojetí se rozhodně nejedná o přednášku či monolog – v průběhu semináře se snažím být s účastníky v co největším kontaktu, reaguji na jejich dotazy, průběžně je aktivizuji, protože chci, aby z daného semináře vytěžili co nejvíce. Semináře nestavím na teorii, ale na konkrétních příkladech a kazuistikách a současně i na prožitku – protože nejvíce si člověk zapamatuje, pokud dostává informace spojené s emocemi.
 • Moje semináře jsou nenáročné na realizaci – potřebuji pouze PC a dataprojektor (jako podporu mluveného slova mám prezentaci v PowerPointu) a větší prostor na psaní (flipchart či tabuli). Přijedu přímo k vám do školy, popř. na jiné domluvené místo a v čase, na kterém se společně dohodneme. V případě menších pedagogických sborů je možné realizovat společný seminář pro více škol. 
 • Pro účastníky mám připravené materiály nebo pracovní listy (záleží na tématu semináře). Na závěr obdrží každý účastník osvědčení o absolvování vzdělávací akce...

 

JAKÁ JE CENA SEMINÁŘE?

 • Cenu semináře domlouvám individuálně s vedením školy, protože se odvíjí od vícero faktorů - tím hlavním je počet účastníků, ale také rozsah semináře (6-24 vyučovacích hodin), počet objednaných vzdělávacích akcí, konkrétní zakázka, požadavky na organizaci, předchozí spolupráce, způsob vzniku zakázky, vzdálenost k místu konání, apod.
 • Součástí mého honoráře je také příprava vzdělávacích metod, nakopírování pracovních materiálů pro účastníky, konzultace s vedením školy před seminářem, možnost konzultací účastníků v průběhu semináře či po jeho skončení (osobně, emailem), odvody, daně, DPH, provize a v neposlední řadě mé specifické know-how.

_____________________________________________________________________________________________________________

A JAKÉ SEMINÁŘE PATŘÍ MEZI NEJŽÁDANĚJŠÍ?

Vzhledem k tomu, že moje nabídka témat je velice pestrá (aktuálně nabízím 25 vzdělávacích programů), je pestrá také poptávka.

Mezi nejčastější zakázky patří téma KOMUNIKACE - v nabídce mám dva semináře "Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků" a také "Jak účinně komunikovat s rodiči a motivovat je ke spolupráci se školou".

Evergreenem jsjou témata týkající se nekázně, zlobení, problémového chování, apod. - "Školní nekázeň a její řešení", "Proč tresty nefungují aneb jak účinně řešit kázeňské problémy", "Agresivita ve škole a cesty k jejímu řešení" nebo "Problémový žák nebo problémové chování? Cesty k řešení."

Velký zájem je také o témata tzv. psychohygienická a témata týkající se klimatu: "Učitel – riziková profese aneb jak zvládat stres a zabránit vyhoření", "Emoce ve škole aneb zvládání náročných situací v práci pedagoga", "Jak posílit (zvýšit) psychickou odolnost pedagoga", "Autorita učitele - jak ji získat, posílit a neztratit", "Jak klima třídy ovlivňuje chování žáků" anebo "Klima školy a jeho klíčový význam pro výkonnost a prevenci stresu."

Častou objednávkou jsou také témata tzv. učební: "Motivace ve škole aneb proč a jak žáky motivovat" nebo "Školní neúspěšnost a možnosti jejího ovlivňování".

Mezi žádaná témata patří i semináře, které se věnují rizikových projevům chování neboli sociálně patologickým jevům: "Jak na šikanu", "Jak mluvit o rizicích sociálních sítí a eliminovat kyberšikanu",  "Proč se děti sebepoškozují a jak jim pomoci", "Záškoláctví nejsou jen neomluvené hodiny – cesta k řešení skryté absence", "Lhaní - jak ho rozpoznat a řešit" nebo "Proč prevence nefunguje aneb jak na rizikové chování a nové závislosti".

 

Kompletní nabídku témat najdete v rubrice "Vzdělávání: nabídka témat".