EFEKTIVNÍ PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ: seminář 12.10.2022 (Praha) - poslední volná místa

Anotace semináře 12.10.2022 v Praze: 

Cílem semináře je poskytnout pedagogům oporu v jejich náročné profesi. První část semináře je zaměřena na zmapování možností a limitů pedagogické práce tak, aby účastníci dokázali odlišit kam svou energii cílit a jak s ní pracovat. Druhá část je zaměřena prakticky – věnuje se konkrétním technikám redukce stresu a vyvážení poměru práce x odpočinek. Účastníci se také naučí, jak předvídat náročné situace, zacházet se svým prostorem, časem, pocity i tělem, a především jak zvládat pracovní situace s minimálními dopady na své zdraví. Mottem semináře je myšlenka: Jak ze školy neodcházet vyčerpaný a nepřicházet do ní naštvaný a neodpočatý… zkrátka, aby nás učitelování i nadále těšilo.
 
Seminář nabízí (mimo jiné) odpovědi na následující otázky:

- Může být stres i přínosný? A jak ho mohu využít ve svůj prospěch?

- Proč je důležitá tzv. inventura stresorů?

- Lze se stresu úplně vyhnout? 

- Jak mohu stresu čelit aneb co je to coping?

- Hrozí syndrom vyhoření i mně?

- Jaké jsou fáze syndromy vyhoření a jak je rozpoznat?

 
 

CO VŠE JE V CENĚ SEMINÁŘE ZAHRNUTO?

- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce

- materiály a pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace problému z pedagogické praxe

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním

- rozsah 8 vyučovacích hodin

- neškolní prostředí

- WiFi připojení

- občerstvení (bageta, něco sladkého, káva, čaj, voda)

- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

_______________________________________________________________________________________________________________________________

MOTIVUJÍCÍ KOMUNIKACE – (NE)BEZPEČNÁ SLOVA VE VÝUCE: seminář 13.10.2022 (Praha) - seminář je téměř zaplněn

Anotace semináře 13. října 2022 v Praze:

Základním cílem semináře je poukázat na sílu slov a jejich motivační význam při práci se žáky. Existuje mnoho podnětů, které ovlivňují naše chování, ale jedním z hlavních nástrojů výuky je právě verbální komunikace. Slova mají obrovský potenciál – umí pohladit, podpořit, aktivizovat či motivovat, ale též „bodnout“, ničit, vzít chuť pokračovat, tedy demotivovat. Proto by měl pedagog tento typ komunikace dobře ovládat, naučit se mít svá slova pod vědomou kontrolou a cíleně je používat. První část semináře se věnuje základním prvkům motivace obecně, co neopomenout a co si naopak pohlídat. Ve druhé části si představíme konkrétní slova a jejich (de)motivační účinek.
 
Seminář nabízí (mimo jiné) odpovědi na následující otázky:

- Proč stejné slovo jednoho žáka povzbudí, probudí z apatie či podpoří jeho zájem dozvědět se víc a u jiného vyvolá pravý opak toho, co jsme zamýšleli?

- Jakým slovům je lepší se vyhnout? A která slova naopak mají velký motivační potenciál?

- Proč je důležité nepodceňovat zájmena, číslovky nebo částice?

- Jaký vliv mají (de)motivovaní žáci na klima celé třídy?

- Proč je nutné nepodceňovat i ostatní faktory (situační kontext, věk, osobnost, emoce či neverbální komunikaci) a jak snadné je sebelepší výběr slov „shodit“ špatným načasováním?

- Jakou roli hraje cíl – k čemu chci žáka motivovat?

 

CO VŠE JE V CENĚ SEMINÁŘE ZAHRNUTO?

- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce

- materiály a pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace problému z pedagogické praxe

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním

- rozsah 8 vyučovacích hodin

- neškolní prostředí

- WiFi připojení

- občerstvení (bageta, něco sladkého, káva, čaj, voda)

- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know howAnotace semináře

bude doplněna

 

 

CO VŠE JE V CENĚ SEMINÁŘE ZAHRNUTO?

- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce

- materiály a pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace problému z pedagogické praxe

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním

- rozsah 8 vyučovacích hodin

- neškolní prostředí

- WiFi připojení

- občerstvení (bageta, něco sladkého, káva, čaj, voda)

- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

_____________________________________________________________________________________________
Zajímá Vás, kde se budou konat moje otevřené semináře pro pedagogy? Rozhodujete se i podle prostředí? 
 
Vzhledem k tomu, že se ve škole pohybujete velkou část dne, vybrala jsem pro vzdělávání (profesní a osobnostní rozvoj) úplně jiné prostředí.
 
Semináře pod hlavičkou mé vzdělávací agentury Dialog realizuji v konferenčních prostorách hotelů, popř. penzionů (tato informace se týká pouze seminářů, které realizuji sama, nikoliv těch, kde přednáším pro jiné agentury).
 
 
PRAHA: hotel v Praze 3 nedaleko AN a metra Florenc... 

 

BRNO: hledám pro Vás nové prostory...
 
OLOMOUC: hledám pro Vás nové prostory...

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

AKTUÁLNÍ NABÍDKA OTEVŘENÝCH SEMINÁŘŮ

 

Seminář 12. října 2022
Místo konání: Praha 3
Téma: bude z oblasti psychohygieny a OSR
pravděpodobně "Efektivní prevence stresu a syndromu vyhoření"
 
 
Seminář 13. října 2022
místo konání: Praha 3
téma: bude vybráno pravděpodobně z těchto tří
- Motivující komunikace – (ne)bezpečná slova ve výuce
- Jak motivovat žáky (nejen) v inkluzívní třídě
- Stop šikaně – efektivní strategie prevence a řešení
 
 
Seminář KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ
Místo konání: Olomouc
Termín: bude vypsán
 
 
Seminář.... - téma bude upřesněno
Místo konání: Brno
Termín: bude vypsán 
 
v Praze se budou konat dva semináře - zatím jsou ve hře 3 termíny (20.10., 21.10. a 22.10.), ze kterých (po dohodě s pronajímatelem) vyberu dva
 
 
Všechny semináře se konají v čase od 9:00 do 15:00/15:15. Anotace seminářů budou připojeny později.
 
_______________________________________________________________________________________

Seminář v Olomouci: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ.

Anotace semináře KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ:

S manipulací se setkáváme v každodenním životě, ani školní prostředí není výjimkou. Téměř denně musí pedagogové odolávat nátlaku ze strany rodičů, žáků či svých kolegů. Ale ne každý je schopen manipulátorům čelit. Seminář nabízí nejen komplexní pohled na problematiku manipulace, manipulátory a jejich oběti, ale především postupy, jak se manipulaci bránit (nenechat se zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale také jak ji aktivně a konstruktivně používat. Manipulace totiž sama o sobě není jen negativní. V pozitivním slova smyslu  je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář tedy nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči a žáky), také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst. Součástí semináře je mnoho příkladů z praxe a kazuistik.
 
 

CO VŠE JE V CENĚ SEMINÁŘE ZAHRNUTO?

- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce

- materiály a pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace problému z pedagogické praxe

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním

- rozsah 8 vyučovacích hodin

- neškolní prostředí

- WiFi připojení

- občerstvení (bageta, káva, čaj, voda)

- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Seminář v Brně

GDPR: Přihlášením na seminář souhlasíte s použitím osobních údajů za účelem vystavení osvědčení o absolvování vzdělávací akce a faktury (jméno účastníky, adresa a IČO školy). Osobní údaje budou uloženy v souladu s právním předpisem ustanovení článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.