Úraz žáka v jídelně

01.06.2015 11:11

Jak je řešen úraz žáka v jídelně, kam chodí žáci na oběd, ale jídelna není zařízením školy? Kdo úrazy zapisuje a kdo odškodňuje?

Úrazy žáků se evidují a šetří podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jeho prováděcí vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a "Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy". Školský zákon v § 119 "Zařízení školního stravování" stanovuje, že: "V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole...", přitom zákon neurčuje, zda toto zařízení musí být součástí školy (v budově nebo mimo budovu školy), tzn., že o zařízení školního stravování se bude jednat i tehdy, pokud škola má stravování zajištěno smluvně u poskytovatele stravovacích služeb. Metodický pokyn v čl. 21 "Úrazy žáků" stanovuje, že: "Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách." V případě stravování v zařízení školního stravování se bude jednat o poskytování školských služeb, a tudíž i úraz žáka při tomto stravování je úrazem podle Metodického pokynu, čl. 21. Úraz šetří vedoucí zaměstnanec školského zařízení dle čl. 22 Metodického pokynu. Školské zařízení (vedoucí zaměstnanec) eviduje úraz žáka podle § 1 vyhlášky. V případech stanovených v § 2 vyhlášky vyhotovuje "Záznam o úrazu" včetně jeho předání žákovi nebo jeho zákonnému zástupci. Úraz hlásí podle § 3 vyhlášky zákonnému zástupci (u nezletilého žáka) a dotčeným orgánům a organizacím. Záznam o úrazu a jeho případnou aktualizaci zasílá podle § 4 vyhlášky. Odškodňování úrazů žáků se řídí Metodickým pokynem a vyhláškou č. 64/2005 Sb. Metodický pokyn stanovuje v čl. 24, že: "Školy odpovídají v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy (zákoníkem práce) žákům za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci žáka nebo se zletilým žákem." Vyhláška č. 64/2005 Sb. v § 3, odst. 3 stanovuje, že: "O úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění sjednáno." Druhy odškodnění a jeho výše se řídí zákoníkem práce, a pokud je školské zařízení pojištěno, likvidaci provádí pojišťovna. V případě, že škola není takto pojištěna, provádí odškodnění škola nebo její zřizovatel, například podle zřizovací listiny (odpověď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/uraz_jidelna150114.html).