Úraz dítětě v MŠ.

01.06.2015 11:11

Musí mít učitelka v MŠ nějaké zdravotnické školení, aby věděla, jak se zachovat při úrazu dítěte? Kdy má volat záchranku, nebo kdy může po úraze předat dítě pouze rodiči? Můj syn měl ve školce úraz - pád na zahradě. Žádné zranění nebylo vidět, stěžoval si na bolest, kdy neurčitě ukazoval na hrudník, vrchní část břicha, se slovy, že ho bolí tělo. Po cca půlhodině po úrazu jsem byla do školky přivolána já a bylo mi předáno dítě. Já jsem situaci ale vyhodnotila jinak než učitelka a chtěla jsem, aby byla přivolána rychlá zdravotnická pomoc. Syn jevil známky šoku (ospalost, klepaly se mu nohy, povrchně dýchal, nekomunikoval). V nemocnici bylo zjištěno závažné vnitřní zranění (poranění jater) a syn zůstal v péči JIP. Velice mě překvapilo, že pedagog nepoznal u dítěte šok a po pádu, kdy nebylo jasné, jak přesně dítě spadlo, raději nevolal lékaře. Učitelka to odůvodnila tak, že nemá tolik zkušeností s úrazy. Já ale také ne. Opravdu takové situace žádné nařízení neupravuje?

Paní učitelka musí být proškolena jako každý jiný zaměstnanec z BOZP a z poskytování první pomoci. Pro učitele je to ošetřeno dokonce dvojím způsobem. Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) platí, že ředitel/ka mateřské školy musí vydat školní řád a v něm stanovit zásady bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a také kontakty a telefonní čísla pro přivolání první pomoci. Tento školní řád musí být ve škole veřejně přístupný a měli by s ním být seznámeni i rodiče dětí navštěvujících školu. Vnitřní předpis je takový „vnitřní zákon" mateřské školy. Školské předpisy bohužel blíže neupravují zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví, a proto veškeré zásady bezpečnosti a ochrany zdraví stanoví výhradně ředitel školy. To je jeho zásadní odpovědnost. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Metodický pokyn č.j.: 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a ten obsahuje článek o poskytování první pomoci, který by měl ředitel do školního řádu zapracovat. Je pak neoddiskutovatelné, že učitelka musí školní řád znát. Druhým předpisem, který musí učitelka dodržovat, je zákoník práce a předpisy BOZP z pohledu učitelky jako zaměstnance. Ona se musí k dětem ve škole chovat tak, jako by poskytovala první pomoc spoluzaměstnanci na pracovišti. Zákoník práce samozřejmě ukládá, že musí být pravidelně školena z BOZP a nyní máme školení první pomoci ještě upraveno pracovnělékařskými službami. Každý zaměstnavatel (tedy i každá mateřská škola) musí mít svého lékaře pracovnělékařské péče a ten musí kromě preventivních prohlídek zaměstnanců nad pracovištěm vykonávat také dohled a dozor a v rámci tohoto dohledu musí zaměstnance školit. U mateřských škol je proto evidentní, že by toto školení pro učitelky mělo být samozřejmé a hlavně pravidelné (odpověď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/uraz_ms150408.html).

 

Dcera si ve školce zlomila na jejich hřišti ruku v lokti během dopoledního hraní. Bohužel paní učitelka usoudila, že se jí nic nestalo a zavolala nám až ve 14:00 když už dcera bolestí hodně brečela. Rád bych se zeptal jestli školka zodpovídá za úraz a jestli má dcera nárok na bolestné. Paní učitelka mi pouze suše oznámila, že pojistku nemají a že je to naše povinnost mít pojištěnou dceru. My samozřejmě pojistku máme, ale přece školka se nemůže zříkat veškeré odpovědnosti. Prosím o radu jak v tomto případě postupovat.
Podle občanského zákoníku § 422: Nezletilý  nebo  ten,  kdo  je  stižen  duševní poruchou, odpovídá  za škodu  jím  způsobenou,  je-li schopen  ovládnout své jednání  a posoudit  jeho následky;  společně a  nerozdílně s  ním odpovídá, kdo  je povinen vykonávat  nad ním dohled.  Není-li ten, kdo  způsobí  škodu,  pro  nezletilost  nebo  pro  duševní poruchu schopen  ovládnout  své  jednání   nebo  posoudit  jeho  následky, odpovídá za škodu ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal. Vykonává-li  dohled organizace,  její pracovníci dohledem pověření  sami  za  škodu   takto  vzniklou  podle  tohoto  zákona neodpovídají;  jejich odpovědnost  podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena. Z tohoto vyplývá, že školka není povinná pojistit děti a je povinností zákonného zástupce prokázat zavinění ze strany školky a pokud prokáže zavinění, je povinna školka tento úraz odškodnit (odpověď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/dotaz050627.html
).