Rozchod na výletě.

01.06.2015 11:09

Zajímá mne, je-li možné, aby žáci např. 9. tříd dostali na výletě rozchod ve dvojicích, aby mohli plnit dané úkoly v pracovních listech na předem vytyčené a známé trase, kdy vyučující bude čekat na předem určeném místě v určenou dobu (15 min.před) a tam se žáci zase sejdou.

Vycházíme z Pracovního řádu, čl. 14, odst. 3-  O způsobu zajištění náležitého dozoru rozhoduje ředitel školy. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumové vyspělosti, dopravním a jiným rizikům. Takže, pokud odpovím na Váš dotaz, je možné postupovat podle toho, jak jste uvedla. Ale je důležité, zda s tím bude souhlasit ředitel školy, který má poslední slovo (odpověď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/rozchod050610.html).

 

Náš syn se má zúčastnit školního výletu . Domů přinesl k podepsání tento text: Souhlasím aby můj syn/dcera:.............měl/měla během školního výletu, který se koná 29.5.2013 "rozchod". Dále beru na vědomí že v době "rozchodu" nenese pedagogický dozor odpovědnost za mého syna/dceru. Domníváme se, že žádný zodpovědný rodič text tohoto znění nemůže za žádných okolností a s klidným svědomím podepsat. V textu není uvedeno, kde bude rozchod dán, za jakých okolností a jak dlouho bude trvat. Nemůžeme tudíž v době rozchodu za dítě odpovědnost převzít, i když bychom mu rozchod s ostatními spolužáky rádi dopřáli. Má škola právo zříci se odpovědnosti za dítě v době rozchodu? Kdo v tuto dobu tedy má být za dítě zodpovědný?
Škola (školské zařízení) se nemůže zříct zodpovědnosti při vykonávání dozoru nad nezletilým žákem. Příslušný dozor musí vykonávat po celou dobu dané školní akce (i mimo školu). V případě, že nemůže nad žáky vykonávat při rozchodu odpovídající dozor, neměla by rozchod žákům povolit. Nemůže ani přenést zodpovědnost na rodiče (odpověď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/skolstvi_rozchod130529.html).