Otazníky kolem lyžařského výcvikového kurzu.

01.06.2015 11:04
Jsme základní škola a jedeme na lyžařský výcvikový kurz (2 dospělé osoby s 30 dětmi). Je počet dospělých na našem kurzu dostačující? Je nutné, aby jel instruktor, který absolvoval kurz instruktora lyžování, nebo stačí tělocvikář, který umí lyžovat? Může jedna osoba na kurzu plnit roli instruktora a zároveň zdravotníka? Je škola povinna zajistit pro děti autobus vybavený bezpečnostními pásy?

Právní úprava hygienických podmínek zotavovacích akcí pro děti a žáky je obsažena v ustanoveních § 7 až 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a v Metodickém pokynu č.j.: 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který si škola musí přizpůsobit na své podmínky. Počet dospělých odpovídá, podle metodického pokynu je třeba zajistit, aby na 15 žáků v družstvu byl jeden instruktor. Kvalifikaci instruktora na škole v přírodě - lyžařském výcviku žádný předpis nepředepisuje, to je věc školy. Právní předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách jsou velice kusé a je výhradně věcí ředitele školy, aby stanovil bližší podmínky a pravidla nejlépe ve školním řádu. To se týká i škol v přírodě. Metodický pokyn také stanoví, že v případě účastí více než 30 žáků, je třeba zajistit zdravotníka. Zákon o ochraně veřejného zdraví pouze stanoví povinnost účasti zdravotníka při kontrole zdravotních průkazů fyzických osob uvedených v § 10 odst. 3 (tedy zdravotních průkazů osob činných při stravování), při převzetí posudků a prohlášení podle § 9 odst. 3 a § 10 odst. 2, při sestavování jídelníčku a režimu dne a povinnost dosažitelnosti zdravotníka 24 hodin denně po celou dobu konání zotavovací akce nebo školy v přírodě; pořízení výpisu z posudků o zdravotní způsobilosti (§ 9 odst. 3 a § 10 odst. 2) zdravotníkem; ve výpisu zdravotník uvede závěr posudku a který poskytovatel zdravotních služeb posudek vydal. Není tedy v rozporu s předpisem, když bude jedna osoba účastnící se lyžařského výcviku plnit roli instruktora i zdravotníka. Je však třeba dodržet i ostatní požadavky, zejména vybavení lékárničkou první pomoci apod. Za vybavení autobusu pro přepravu dětí bezpečnostními pásy je odpovědný dopravce a podle zákona o silničním provozu musí být autobus bezpečnostními pásy vybaven, pokud dopravce nemá výjimku (odpověď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/lyzarsky_kurz150225.html).