Odklad školní docházky po termínu stanoveném školským zákonem.

01.06.2015 11:16

Jaký je postup ředitele školy v případě, že zákonný zástupce podal žádost o odklad školní docházky po termínu stanoveném školským zákonem?
Termín stanovený v § 37 odst. 1 školského zákona  pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky (PŠD) je termínem závazným a v zásadě konečným a jeho dodržení je podstatné pro další průběh správního řízení. Je však v případě vážných důvodů možné požádat o tzv. prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Toto výjimečné opatření umožňuje řediteli školy jako správnímu orgánu, aby prominul zmeškání úkonu, a to za podmínek stanovených v § 41 správního řádu.  Jak je z ustanovení § 41 správního řádu patrno, k prominutí zmeškání úkonu nestačí jen to, aby zákonný zástupce bez dalšího podal žádost po stanoveném termínu. Zároveň s žádostí musí být podána žádost o prominutí zmeškání úkonu, ve které musí být především uvedeny důvody, které zmeškání termínu zapříčinily (stejně tak nepostačuje poslat samostatně pouze žádost o prominutí zmeškání úkonu bez samotné žádosti o odklad PŠD). Pokud bude pouze podána žádost o prominutí zmeškání úkonu, ale bez žádosti o odklad PŠD, ředitel  školy se věcí vůbec nezabývá (§ 41 odst. 2 správního řádu). Pokud bude pouze podána žádost o odklad po stanoveném termínu, ale bez žádosti o prominutí zmeškání úkonu, ředitel školy z tohoto důvodu bez dalšího nevyhoví žádosti o  odklad PŠD. V případě, že žádost o odklad je doprovázena žádostí o prominutí zmeškání termínu, je ředitel školy povinen posoudit důvody, které jsou v žádosti uvedeny. Ředitel školy je však oprávněn vyhovět žádosti o prominutí zmeškání úkonu pouze v případě, že „překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez zavinění podatele“ (§ 41 odst. 4 správního řádu). Musí se tedy jednat o důvody, v jejichž důsledku skutečně nemohl uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče přihlášku včas podat (dlouhodobější neplánovaná hospitalizace v nemocnici apod.). Takovým důvodem nemůže být neznalost právních předpisů. Jak je vidět, jedná se skutečně o mimořádné opatření, na které nelze v žádném případě spoléhat. O prominutí i neprominutí zmeškání úkonu rozhoduje ředitel školy usnesením, které se podateli doručí. Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání ke krajskému úřadu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podateli (odpověď byla převzata z