Jak může metoda Barvy života poškodit vztahy

18.11.2014 13:08

Protože jsem velmi často dostávala od pedagogů otázky týkající se metody Barvy života, uveřejnila jsem zde v květnu stanovisko Unie psychologických asociací, která  tuto metodu podrobně analyzovala. Unie došla k závěru, že Barvy života nenaplňují základní standardy, které musí každá diagnostická metoda splňovat a z tohoto důvodu ji nelze doporučit k užívání v žádné z oblastí, pro něž byla autory indikována. Dle Unie se jedná o metodu, která stojí na falešných předpokladech, je problematická jako celek, a proto by neměla být vůbec používána. Více informací naleznete buď ve stručnější Tiskové zprávě Unie psychologických asociací anebo v podrobnějším stanovisku Unie, kde jsou blíže rozebrány jednotlivé argumenty.


Protože se poslední dobou opět objevily dotazy na tuto metodu a stále se najdou školy, které si Barvy života objednají v bláhové naději, že jim pomůže při řešení šikany, problémů v třídním kolektivu, sociálně patologických jevů, apod., odkazuji na podrobnější text v časopise TESTFÓRUM (r.2013, č. 2, str. 15–27), kde je podrobně vysvětleno, jak může použití této metody poškodit vztahy, ublížit jednotlivcům či ovlivnit jejich další život. Důležité je, že nejen distribuce tohoto testu, ale i její používání je v rozporu s Etickým kodexem Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS). Proto než si tuto službu do školy objednáte, přečtěte si následující článek. Níže cituji malý úryvek z textu, který se týká využití metody při volbě povolání:

"Metoda na základě povrchního a nespolehlivého testu slibuje „jisté“ a jednoznačné výsledky, kterých nelze dosáhnout ani jediným „standardním“ testem, natož testem nefunkčním. Za tuto diagnostiku pak klient zaplatí 198 Kč, přičemž vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně je dostupné zdarma. Pokud respondent navíc výsledku testu uvěří a bude se jím při volbě povolání řídit, důsledky pro jeho další život mohou být značné: studium oboru, ke kterému nemá dispozice (a následné zklamání ze zbytečného neúspěchu), nebo naopak rezignace na další studium v případě, kdy naopak vlohy pro studium má. Výběr pro respondenta nezajímavého oboru se již v tomto případě zdá být problémem nejmenším."