Dozor nad žáky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním

01.06.2015 11:06

Je ředitel školy povinen zajistit dozor nad žáky mezi dopoledním a odpoledním vyučování, když žáci odejdou z dopoledního vyučování a z jedné budovy přecházejí do druhé na oběd? Po obědě přicházejí zpět na odpolední vyučování. Musí ředitel školy zajistit dozor mezi dopoledním a odpoledním vyučování v budově školy?
Zde bych použila Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pokud školou zřizovanou MŠMT nejste, měl vám podobný předpis vydat váš zřizovatel. Nicméně držela bych se tohoto předpisu, který v čl. 10 odst. 2 Dozor nad žáky říká: "Pedagogický pracovník koná dozor nad žáky ve škole před vyučováním, po vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, podle potřeby při přechodu žáků z jedné budovy školy do druhé budovy školy, do školní jídelny, školní družiny apod. ……." Výklad odborových inspektorů říká že, "pojem PODLE POTĚBY je zavádějící, protože ve své podstatě je zodpovědná škola za škodu, která vznikla žákům při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním, tedy pokud bude přechod z budovy do jiné budovy v rámci výuky, je dozor nutný. V případě, že se jedná o přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, dozor nutný není. O konkrétním systému rozhoduje ředitel školy ve školním řádu." UN 14-15/2006 (odpověď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/dozor_nad_zaky060512.html).

 

Rád bych se dozvěděl, jak a zda vůbec by měla škola zajišťovat bezpečnost žáků v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. A to i s ohledem na to, že využívá více budov ve městě.
Podle Pracovního řádu, čl. 14 - jestliže ředitel školy povolí žákům pobyt ve škole před vyučováním, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo po vyučování, zabezpečí jejich dozor. V případě, že nepovolí pobyt žáků ve škole, přebírají odpovědnost za žáky zákonní zástupci. O této skutečnosti je třeba informovat zákonné zástupce a upravit tyto podmínky ve školním řádu (odpověď byla převzata z https://www.bozpinfo.cz/rady/otazky_odpovedi/otazky_skolstvi/dotaz1050701.html).