Co by měl předškolák zvládat a znát, než nastoupí do 1. třídy základní školy - PhDr. Lenka Svobodová

04.02.2014 15:11

Období zápisů dětí do první tříd je současně i obdobím mnoha otázek. Co by všechno by měl předškolák zvládnout a znát? 

ROZUMOVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI 

Kromě toho, že dítě dokáže říci své jméno i věk, mělo by se také umět orientovat ve svém okolí, znát adresu svého bydliště i jména a povolání rodičů...  Budoucí školák by měl umět myslet logicky, nebýt závislé na svých přáních a okamžitých potřebách, chápat svět realisticky, pochopit, že z pozice někoho jiného se může situace jevit odlišně.  Předškolák má mít pozitivní postoj ke škole a učení, těšit se do školy, projevovat zájem o rozšiřování znalostí, o nové věci, klást otázky, rozumět číselnému pojmu - dokáže počítat do pěti, zná následnost čísel (v řadě čísel žádné nevynechá ani neopakuje), chápe pojmy hodně - málo, méně - více. Měl by si umět zapamatovat až 5 vyslovených pojmů (sluchová paměť) i 5 pojmů, které viděl na obrázku (zraková paměť), určit předmět, který na obrázku přibyl nebo zmizel, najít rozdíly mezi 2 téměř stejnými obrázky. Pro nácvik školních vědomostí je důležité zrakové vnímání. Dítě by mělo umět rozpoznávat předměty a obrázky jako celek, zároveň je ale umět i „rozložit“ na části. Dítě by také mělo umět vyčlenit určitý zvuk, odfiltrovat vedlejší zvuky, soustředit se na to nejdůležitější a nenechat se vyrušit vedlejšími, nepodstatnými podněty, vnímat jednotlivé hlásky - určování pozice hlásky ve slově je důležitým předpokladem pro zvládání čtení a psaní... 

ŘEČ, VÝSLOVNOST, SLOVNÍ ZÁSOBA  

Dítě rozumí mluvené řeči - pokynům a různým sdělením, vyjadřuje se srozumitelně ve větách a jednoduchých souvětích, komunikuje s dospělými, dokáže spontánně popisovat různé události, poznatky, nápady, klade otázky, umí vyprávět o rodičích, sourozencích, má přiměřeně širokou slovní zásobu, je schopno reprodukovat povídku, pohádku, zapamatovat si melodii, dokáže zopakovat dvojverší, nezaměňuje pojmy včera, zítra,  umí dítě vyjádřit jednu věc několika slovy (muž – pán)... 

Pojmenovat předměty denní potřeby, poznat a pojmenovat barvy, rozeznat a pojmenovat kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, umět najít tyto tvary na obrázku i v prostoru kolem sebe a porovnat je, označovat rozměry a tvar předmětů (velké – větší – největší, kulaté – hranaté – špičaté) , pojmenovat časová období (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, den, noc), postupně si osvojovat pojmy včera, dnes, zítra a roční období (jaro, léto, podzim, zima), umět vyjmenovat názvy dnů v týdnu... 

HRUBÁ A JEMNÁ MOTORIKA, GRAFOMOTORIKA 

Předškolák by měl mít osvojeny základní pohybové dovednosti jako např. překonat určitou vzdálenost, překážku přeskokem, výskokem, skokem, udržet rovnováhu, skákat po jedné noze, chytat a házet míč, skákat přes švihadlo, zvládnout jednoduchý rytmický pohyb, umí zacházet s nůžkami... 

Pro budoucí psaní dítěte ve škole je důležité, aby ruka byla dostatečně připravená a uvolněná, dítě by mělo umět držet tužku správně, musí umět vytvořit tzv. špetku (jako když chceme solit třemi prsty), tlak na tužku je přiměřený, dokáže napodobit tvar tiskacího a psacího písma, umí popsat, co nakreslilo. Mělo by umět nakreslit čáru, kruh, šneka, horní a dolní oblouček, vlnovku, čtverec, obdélník apod.    

PRACOVNÍ NÁVYKY, POZORNOST, SEBEOBSLUHA 

Dítě je schopné soustředit se na práci, nenechá se snadno rozptýlit, vydrží klidně sedět, pracovat dostatečně dlouho, odolává rušivým podnětům, dokáže překonat únavu...  Mělo by být  samostatné a soběstačné, nezávislé na pomoci druhých, umí se samo obléknout, zavázat tkaničky, zapnout zip, knoflíky, používat příbor, čistit si zuby a chápat smysl péče o ně, postarat se o své věci...     

VZTAHY, SOCIÁLNÍ OBLAST, EMOCE 

Dítě bez obtíží navazuje kontakt s cizí osobou, nevyhýbá se kontaktu, není stydlivé, bázlivé; je ochotné komunikovat a kooperovat s ostatními dětmi a společně pracovat na prováděném úkolu, ochotně se zapojuje do kolektivních her, dokáže ustoupit jinému dítěti, umí se podřídit autoritě, není závislé na rodině, dokáže se odloučit i na delší dobu.  Dodržuje určitá základní pravidla společenského chování (vykání dospělým, zdravení, děkování apod.), podřídí se pokynům dospělého, i když je to pro něj nepříjemné, chápe nutnost řádu a pravidel...  Dítě přiměřeně ovládá své emocionální projevy, nejedná impulzivně a bez zábran, je schopné odložit splnění svých přání na později, započatou práci se snaží dokončit...