PhDr. Lenka Svobodová

psycholožka, lektorka akreditovaných programů, externí vyučující na PedF OSU

Kdo jsem a co nabízím?
Lektorské činnosti se věnuji 15 let, externě spolupracuji s Pedagogickou fakultou OSU (kde vzdělávám budoucí pedagogy) a především – již sedmým rokem pracuji jako školní psycholožka (6 let jsem také pracovala jako učitelka). Jsem tak v intenzívním kontaktu s pedagogy, žáky či jejich rodiči (řeším problémy a konflikty, které školní prostředí přináší, komunikuji se žáky, pracuji se třídami, pomáhám pedagogům, konzultuji s rodiči, spolupracuji s OSPOD, dětskými lékaři, Policií, apod.) a nejen tyto zkušenosti využívám na svých seminářích.
 

Lektorské činnosti se věnuji více jak 17 let, své semináře nestavím na teorii, ale na konkrétních příkladech a kazuistikách. Mojí hlavní devizou jsou zkušenosti a úzké propojení s praxí (8 let jsem pracovala jako školní psycholožka, 2 roky v oblasti kariérového poradenství, dále jako psycholožka v SPC a také 6 let jako učitelka). Kromě toho externě spolupracuji s Pedagogickou fakultou OSU (kde vzdělávám budoucí pedagogy).

Díky své práci jsem byla v intenzívním kontaktu s pedagogy, žáky či jejich rodiči - řešila problémy a konflikty, které školní prostředí přinášelo, komunikovala se žáky, pracovala se třídami, pomáhala pedagogům v jejich nelehké práci, konzultovala s rodiči, spolupracovala s OSPOD, dětskými lékaři, Policií, apod. Nejen tyto zkušenosti využívám na svých seminářích a předávám je svým frekventantům. Všechny mnou sdělované informace pocházejí z reálného českého prostředí a nabízejí cesty řešení.

 

AKTIVITY

- lektorská činnost: realizuji semináře z oblasti školní, pedagogické a poradenské psychologie (též psychologie práce - vztahy na pracovišti, šikana - mobbing, klima, komunikace)

- výuka na VŠ: externě přednáším pedagogickou a  sociální psychologii na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity

- poradenství a konzultace v oblasti školní, pedagogické a poradenské psychologie (a psychologie práce)

- publikační činnost: knihy, články, metodiky, studijní materiály

- práce s třídními kolektivy: diagnostika, intervence, adaptační pobyty

- účast na odborných konferencích: např. Diagnostika a intervence ve školní psychologii, Psychologie zdraví, Fórum prevence, Prevence a lidskost, Dny prevence, Prevence rizikového chování, atd.

- spolupráce s médii: Česká televize, Český rozhlas, české a slovenské časopisy

- spolupráce s Úřadem vlády ČR - Agenturou pro sociální začleňování

- spolupráce se Senátem PČR...

- spolupráce s odbornými a specializovanými pracovišti:  školská poradenská zařízení (PPP, SPC), SVP, OSPOD, pediatři a pedopsychiatrické ambulance, PL, FOD (AMT centrum), účast na případových konferencích, 

 

ČLENSTVÍ: 

- Českomoravská psychologická společnost (ČMPS)

Asociace školní psychologie (AŠP)

- Redakční rada časopisu Třídní učitel a vedení třídy

 

- vzdělání: jednooborová psychologie na Filozofické fakultě UK (magisterské i rigorózní studium)

- kurzy a výcviky: PSYCHODIAGNOSTIKA DĚTÍ A ADOLESCENTŮ V PORADENSKÉ PRAXI, VÝVOJOVÁ DIAGNOSTIKA, VÝVOJOVÁ DIAGNOSTIKA DĚTÍ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM, DIAGNOSTIKA PORUCH OSOBNOSTI, DIAGNOSTICKÁ METODA SO-RA-D, TEST KRESBY POSTAVY, SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ, OSOBNOSTNÍ RŮST UČITELE I. a II., DVP (dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry), ZÁKLADY VÝRAZOVÝCH ARTE-TECHNIK, NEBEZPEČNÉ KOMUNIKAČNÍ JEVY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM INTERNETU A MOBILNÍCH TELEFONŮ, POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA A AKUTNÍ REAKCE NA STRES, semináře na téma sebepoškozování, ADHD, sociálně právní ochrany dětí, komunikaci, prevenci, apod.

- odborná praxe: školní psycholožka, psycholožka ve Speciálně pedagogickém centru, psycholožka v oblasti plánování kariérové dráhy, vědeckovýzkumná práce v oblasti volby povolání, učitelka ZŠ, psycholožka v oblasti bezpečnosti práce, lektorka, VŠ pedagožka...